Telefon: (+48) 32 718 68 22

"Projekt „TeleMed24 w Gminie Wojciechów” realizowany przez MKW S.A. w partnerstwie Urzędu Gminy Wojciechów oraz Fundacji MKW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne"

Lorem ipsum dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse pharetra ipsum ac fringilla aliquet.

Lorem ipsum dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse pharetra ipsum ac fringilla aliquet.

Jesteś tutaj: Strona główna

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział m.in.

  • Osoby starsze,
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

REKRUTACJA

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Wojciechów wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania, oraz udziału w dopasowanym do indywidualnych potrzeb programów, konsultacji i spotkań oferowanych w ramach Klubu Seniora.

ZAPRASZAMY DO ROZMOWY

Kontakt

Informacja o przetwarzaniu danych:
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu kontaktowym jest MKW Spółka Akcyjna (ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane) – dalej: MKW. Ponadto, informujemy, że:
Dane osobowe będą przetwarzane przez MKW w celu przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem.
W MKW wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Katarzyna Wieczorkiewicz, z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: ido@mkw.com.pl.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe). Przetwarzają oni dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.


Jesteśmy podmiotem leczniczym. Od blisko 10 lat zajmujemy się pomocą naszym pacjentom między innymi w zakresie pielęgniarskie opieki długoterminowej domowej jak i rehabilitacji. Realizujemy świadczenia kontraktowane z NFZ jak i komercyjne.

Od ponad 5 lat realizujemy projekty oparte także na opiece zdalnej między innymi ten w Garbowie

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

ul. 1-go Maja

24-150 Nałączów

 


NA SKRÓTY